Energipsykologi: Dine syv energityper

Vi har alle et iboende psykologisk DNA. Vi kalder det energityper og energipsykologi handler om din sammensætning af energityper.

Energipsykologi beskriver dine menneskelige kvaliteter og særpræg, så du føler dig genkendt og kan udvikle dem videre.

Hvorfor er jeg så hypersensitiv, jeg mærker hele verden, og alt går direkte ind? Hvorfor har jeg sådan en selvkontrol og et behov for at bestemme? Hvorfor er jeg så ekstrem og mine passioner så stærke og intense? Hvorfor kan jeg ikke leve uden skønhed, den er næsten vigtigere end mad? Energipsykologi giver dig svaret.

Psykologiske kvaliteter er bestemte typer af energi – derfor energipsykologi

Vi har nok alle undret os over vores reaktioner og psykologiske natur, specielt når vi sammenligner os med andre mennesker. Selvom vi naturligvis kan spejle os i andre og se at vi har samme træk, så bliver det hurtigt en kendsgerning når man graver lidt dybere at ethvert menneske er unikt.

Børn der vokser op under samme vilkår udvikler sig ofte i vidt forskellige retninger, hvilket viser at der er et unikt udviklingsmønster i hjertet af ethvert barn. Barnets dannelse handler derfor om at få de spirende psykologiske frø, der allerede er i barnet, til at vokse ved at støtte og styrke deres iboende egenskaber.

Men det der gælder børns udvikling er et princip der gælder hele livet, for vi har alle uudviklede potentialer der kan bringes til live. Men hvad er det for et psykologisk DNA som energipsykologienpåstår ethvert menneske er i besiddelse af og har til opgave at udvikle? Energipsykologien postulerer at alt er energi – vores tanker, følelser og kropslige adfærd er energi. Ethvert menneske har en udstråling af energi, som er et menneskes psykologiske kvaliteter.

Mads er så voldsom og intens i sin adfærd. Line er så humørfuld, spontan og legende. Anton er helt fordybet i sine tanker og lidt af en nørd.

Vi forsøger alle at beskrive hvordan mennesker er, og hvordan vi selv er, men ofte ser vi ikke det dybere mønster der udfolder sig bag en bestemt type adfærd. Det svarer lidt til den forskel der eksisterer mellem en biolog der går gennem en skov og et menneske uden kendskab til træer. Biologen ser eg, bøg, ask og birk, vi andre ser blot træer.

Når energipsykologien beskriver mennesker, ser de en mangfoldighed af energier der kommer til udtryk som forskellige typer af psykologisk og fysisk adfærd. Når vi begynder at kunne læse og forstå energiernes verden, da forstår vi hvor mennesker kommer fra. Da genkender vi vores egne og andres bærende motivationer, og det giver gode forudsætninger for at kende os selv og bygge samarbejdende broer til andre mennesker.

Energipsykologien er udviklet af Søren Hauge og undertegnede med udgangspunkt i Roberto Assagiolis Psykosyntese og den esoteriske filosofi. På baggrund af mange års samarbejde ønskede vi at skabe et helt nyt sprog og en praktisk måde at arbejde med psykologien på. Derfor stiftede vi virksomheden www.JivaYou.com sammen med et team af IT-konsulenter med det formål at tilbyde online identitetsprofiler baseret på denne psykologi.

Insert Image

Energipsykologi: De syv energityper

Energityper_motivatorer

Energipsykologien tager som sagt udgangspunkt i at alt er energi, det vil sige at universet, naturen og mennesket er et udtryk for energi. Energien kan derudover opdeles i syv forskellige typer med hver sit særpræg. I forhold til mennesket kommer disse forskellige typer af energier (energityper) til udtryk på alle niveauer af den menneskelige personlighed. Lad os nu først definere de syv energityper, som vi i en vis forstand kan betragte som syv intelligenser:

  • Den dynamiske energitype udtrykker sig som vilje, formål og målrettet styrke. Ledertyper, heltetyper og pionerer er præget af denne type energi, og de udstråler ofte mod og beslutsomhed.
  • Den sensitive energitype udfolder følelse, empati og indsigt. Vejledere, undervisere og healere er præget af denne energi, og de udstråler ofte venlighed og medfølelse.
  • Den mentale energitype udfolder tanke, overblik og nysgerrighed. Tænkere, kommunikatorer og handelsmennesker tilhører denne type, og de udstråler ofte intelligens og skarphed.
  • Den kreative energitype udtrykker fantasi, indlevelse og æstetik. Kunstnere, mæglere og terapeuter er farvet af denne type energi, og de udstråler ofte humor og spontanitet.
  • Den analytiske energitype udfolder logik, rationalitet og faktuel udforskning. Forskere, analytikere og formidlere af knowhow tilhører denne type, og de udstråler ofte seriøsitet og pålidelighed.
  • Den dedikerede energitype viser passion, idealisme og aktivisme. Aktivister, romantikere og fortalere er påvirket af denne energi, og de udstråler ofte begejstring og oprigtighed.
  • Den praktiske energitype udtrykker handling, organisation og praktikalitet. Administratorer, projektledere og iværksættere er påvirket af denne energi, og de udstråler ofte effektivitet og handlekraft.

Energien opstår fra de syv psykologiske funktioner 

Energipsykologien tager som sagt udgangspunkt i at alt er energi, det vil sige at universet, naturen og mennesket er et udtryk for energi. Energien kan derudover opdeles i syv forskellige typer med hver sit særpræg. I forhold til mennesket kommer disse forskellige typer af energier (energityper) til udtryk på alle niveauer af den menneskelige personlighed. Lad os nu først definere de syv energityper, som vi i en vis forstand kan betragte som syv intelligenser:

Den dynamiske energitype udtrykker sig som vilje, formål og målrettet styrke. Ledertyper, heltetyper og pionerer er præget af denne type energi, og de udstråler ofte mod og beslutsomhed.

Den sensitive energitype udfolder følelse, empati og indsigt. Vejledere, undervisere og healere er præget af denne energi, og de udstråler ofte venlighed og medfølelse. Den mentale energitype udfolder tanke, overblik og nysgerrighed. Tænkere, kommunikatorer og handelsmennesker tilhører denne type, og de udstråler ofte intelligens og skarphed.

Den kreative energitype udtrykker fantasi, indlevelse og æstetik. Kunstnere, mæglere og terapeuter er farvet af denne type energi, og de udstråler ofte humor og spontanitet.

Den analytiske energitype udfolder logik, rationalitet og faktuel udforskning. Forskere, analytikere og formidlere af knowhow tilhører denne type, og de udstråler ofte seriøsitet og pålidelighed.

Den dedikerede energitype viser passion, idealisme og aktivisme. Aktivister, romantikere og fortalere er påvirket af denne energi, og de udstråler ofte begejstring og oprigtighed.

Den praktiske energitype udtrykker handling, organisation og praktikalitet. Administratorer, projektledere og iværksættere er påvirket af denne energi, og de udstråler ofte effektivitet og handlekraft.

Energityperne opstår fra de syv psykologiske funktioner

Carl G. Jung

Carl G. Jung

Hvor kommer energierne fra set fra et energipsykologisk perspektiv? Energipsykologien antager at de syv livsenergieropstår i mennesket som følge af syv psykologiske funktioner som alle mennesker besidder.

Den schweiziske psykiater C. G. Jung (1875–1961) har foreslået fire psykologiske funktioner som i dag er blevet en alment anvendt teori, specielt indenfor persontypologi. De fire funktioner er tanke, følelse, intuition og sansning. Disse grundfunktioner er vores erkendelsesredskaber i forhold til at forstå os selv og den verden vi lever i.

Robert Assagioli

Den Italienske psykiater Roberto Assagioli (1888-1974) foreslår i stedet syv psykologiske funktioner, og det er dem vi primært er inspireret af. De psykologiske funktioner er de intelligenser og erkendelsesredskaber selvet tager i anvendelse på sin rejse gennem livet. Selvet er det bevidste jeg– den selverkendende bevidsthed i alle mennesker.

I cirkeldiagrammet ser vi de syv psykologiske funktioner. Det er fra disse psykologiske grundfunktioner at energityperne opstår i mennesket. De er syv hjernecentre og intelligenser som formidler og frembringer de forskellige psykologiske kvaliteter. Det er på dette uhyre enkle grundlag at hele energipsykologien baserer sig set i forhold til den menneskelige psykologi. Hvordan de psykologiske funktioner indbyrdes relaterer, kan du læse mere om i artiklen De psykologiske funktioner.

Det handler ganske enkelt om at tage udgangspunkt i at alle mennesker besidder vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handlekraft.

Men hvor blev intuitionen af? I forhold til Jungs typelære og Assagiolis syv funktioner er intuition en vigtig grundfunktion for mennesket. Vi er helt enige, men betragter blot intuitionen som en funktion der hører til det transpersonlige og spirituelle område. I denne korte introduktion vil vi fokusere på personlighedens psykologi.

De syv psykologiske funktioner er:

VILJE: Din evne til at træffe beslutninger og valg. Viljen fortæller hvad formålet bag enhver handling er.

FØLELSE: Din evne til at fornemme hvad der sker følelsesmæssigt i dig selv og dine omgivelser. Følelsen fortæller om det du oplever er behageligt eller ubehageligt.

TANKE: Din evne til at reflektere og danne forståelser. Tanken fortæller hvad du oplever ved at sætte ord og begreber på det du har sanset. Disse tre psykologiske funktioner er de primære.

FANTASI: Din evne til at kombinere tanke og følelser i en billedskabende funktion hvor du kan forestille dig alt muligt. Fantasien åbner nye muligheder.

LOGIK: Din evne til at kombinere vilje og tanke i en analytisk, målrettet tænkning der er dybdeborende og tager ét logisk skridt ad gangen. Logikken lærer dig at skelne mellem rigtig og forkert faktuel viden.

PASSION: Din evne til at kombinere følelse og vilje så du opnår en målrettet, passioneret hengivelse til noget du føler meget stærkt for.

HANDLING: Din evne til at kombinere vilje, følelse og tanke med kroppen så det resulterer i en konkret, fysisk handling.

Alle mennesker har adgang til de syv psykologiske funktioner og dermed også de psykologiske kvaliteter de hver især skaber. Men vi har ikke udviklet alle funktioner i lige høj grad, og derfor er der også forskel på hvor meget vi udtrykker disse kvaliteter i vores personlighed.

Du vil formentlig allerede nu kunne nikke genkendende til de psykologiske funktioner og have en fornemmelse af at visse af dem er særligt udviklede hos dig. Måske ved du at du er meget styret af vilje –og dette vil sikkert vise sig i din identitetsprofil som dynamiske kvaliteter eller talenter.

Energipsykologi og de fem psykologiske niveauer

Energipsykologi og de fem psykologiske niveuer

Energipsykologi og de fem psykologiske niveuer

Ovennævnte beskrivelse ligner fremstillingen af mange af de andre typologiske systemer, fra Jungs 8 typer til Enneagrammets 9 typer.

Men det der gør energipsykologien unik, er at den tilføjer typer på kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og sjælen/essensen. Vi har alle syv energityper til rådighed, men der vil være nogle af typerne der er mere dominerende end andre. Det er her vores psykologiske DNA viser sig.

På hvert af de fem niveauer vil én af de syv energityper dominere, dvs. være mest fremtrædende. Kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og essensen vil derfor være farvet af hver sin dominerende energitype.

Energipsykologien handler derfor om at opdage og udvikle vores typesammensætning på alle fem psykologiske niveauer. Når man dertil føjer de introverte og ekstroverte versioner af de forskellige typer, så begynder der at tegne sig et komplekst billede af mennesket.

I diagrammet De fem psykologiske niveauer ser vi de psykologiske niveauer inspireret af Maslows behovspyramide. Det er det bevidste jeg der som et lys forbinder den nederste del af pyramiden med den øverste.

De fire nederste niveauer handler om egoets behov, mens essensniveauet har med udviklingen af vores humanitet at gøre, dvs. behovet for mening og spirituel væren.

Den store fare ved alle typologier er at vi bliver bokset i snævre kategorier hvorved mange af vores unikke facetter bliver overset. Denne oplagte fare bliver reduceret med energipsykologiens mange nuancer.

Det ovenstående diagram er en mandala, der beskriver energipsykologiens grundlæggende aspekter. Inderst har vi solen, der er livgiver til de syv livsenergier, dernæst tallene for de syv livsenergier. I næste række har vi de syv psykologiske funktioner, vilje, følelse, tanke etc, dernæst navnene på de syv energityper og alleryderst de syv arketypiske navne på essensniveauet.

Energipsykologi: Intet menneske er en type

Dit energipsykologiske DNA svarer med andre ord til dine energityper på kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og essensen. Når det er sagt, så er der en x-faktor som ingen typologi opfanger. Denne x-faktor handler om det pågældende menneskes visdom og indre modenhed, det vil sige evnen til at bringe alle sine kvaliteter og talenter til udfoldelse. Det betyder at selvom to mennesker vokser op med samme forældre og har præcis de samme energityper på alle fem niveauer, da vil de alligevel kunne være vidt forskellige. Deres psykologiske umodenhed eller modenhed vil nemlig afgøre hvordan de i praksis udfolder deres natur.