Hvad er talenter?

En forudsætning for at brænde igennem er at du gør det du er bedst til. Er dit særlige talent gennemslagskraft, empati eller iderigdom? Din JivaYou Identitetsprofil afdækker 63 unikke talenter og undersøger, hvor langt du har udviklet dem fra talentpotentiale til talentevne, talentkvalitet og toptalent.

Vi går i dybden med dine fem toptalenter og giver dig en række udviklingsnøgler, som gør det muligt for dig at løfte dit talent endnu højere. Vi sætter det også i relation til jobmuligheder, teamsamspil og de faldgruber der opstår, når du anvender dit talent ubalanceret.

Kort sagt: Vi giver dig muligheden for at brænde helt igennem med det du er bedst til!

Før musen over hver enkelt talent for at få en kort beskrivelse.

Måden du...

Helten Oplyseren Kunstneren
Skaber mening og livsformål Lederskab Empati Innovation Harmoni Knowhow Engagement Skaberkraft
Opbygger karakter og renomé Autoritet Indsigtsfuldhed Overblik Skønhedssansning Objektivitet Dedikation Systematik
Gør dig synlig og træder frem Gennemslagskraft Medfølelse Formidling Fredsskabelse Analysering Aktivisme Dirigering
Opbygger viden og know-how Principfasthed Inklusivitet Idérigdom Balancering Dybdeboring Idealisering Koordination
Reflekterer og kommunikerer Målrettethed Samarbejde Netværksaktivitet Kommunikation Skelnen Promovering Organisering
Udvikler følelser og relationer Klippefasthed Sensitivitet Iagttagelse Indlevelse Ubundethed Hengivenhed Elegance
Udtrykker følelser og påvirker andre Mod Omsorgsfuldhed Alsidighed Afsløring Upartiskhed Passion Facilitering
Skaber rodfæste og ressourcer Styrke Sanselighed Planlægning Graciøsitet Disciplin Optimering Ordenssans
Handler og manifesterer Handlekraft Opbyggelse Økonomisering Spontanitet Praktikalitet Energifuldhed Manifestering

LÆS MERE OM talenter her:

Helten og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Lederskap & Lederen

Du har en evne til at gå i front og vise nye veje, idet du inspirerer til ny handling. Det gør du ved at tage ansvar, skabe initiativer og inspirere andre til selv at tage lederskab i deres liv.

Måten du opbygger karakter og renomé

Autoritet & Kaptajnen

Du har en særlig evne til at udvise klar myndighed, hvile i dig selv som en stærk autoritet, og udvise vedholdende lederskab. Du kan stille dig i centrum af begivenhederne, idet du har myndighed og skaber empoverment.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Gennemslagskraft & Frontkæmperen

Du er i stand til naturligt at være den, der er i front og baner nye veje, idet du fjerner hindringer og frigør ressourcer. Det er afgørende for dig at handle og at opnå triumf med det, som du vil opnå, og du forstår at skære igennem og gå fremad.

Måden du opbygger viden og know-how

Principfasthed & Styrmanden

Du har et ganske særligt forhold til det at være formålsbestemt, og du følger med ufravigelig energi dine centrale principper. Det skyldes din beslutsomhed og dine klare målsætninger, som holder dig på sporet med stor styrke.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Målrettethed & Fokusholderen

Du forstår at gå lige og direkte til sagens kerne med et ufravigeligt og kraftfuldt fokus. Du styrer mod dine endemål, idet du samler din kraft og bruger dine ressourcer med drive og viljesfyldt motivation.

Måden du udvikler følelser og relationer

Klippefasthed & Vogteren

Du har evnen til at være urokkelig og med samlet, rolig kraft. Det gør du ved at hvile i dig selv på en upartisk måde, idet du står fast som en fæstning og kan indgyde ro og have en styrkende virkning på andre.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Mod & Risikotageren

Du er i stand til at udvise et naturligt mod, som betyder at du uden nævneværdig frygt kan se stærkt udfordrende ting og situationer i øjnene. Du er selvsikker og har en stærk psyke, når risikofyldte opgaver skal mødes med samlet fokus.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Styrke & Klippen

Du har et højt, fysisk energiniveau og er udholdende og robust. Du har en særlig evne til at mønstre sejhed, slidstyrke og kan herved være en klippegrund og en kilde til kraft, også for andre, der kan opleve dig som et centrum for energi.

Måden du handler og manifesterer

Handlekraft & Dynamoen

Det ligger helt naturligt for dig at være igangsættende og handlekraftig i dine forehavender. Du er en ildfuld fighter, der kæmper med alt hvad du har, for at få udrettet det, som du har sat dig for.

Oplyseren og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Empati & Humanisten

Du har en evne til at skabe et nænsomt rum for dine medmennesker, hvor de føler sig forstået. Det gør du gennem en evne til at sætte dig i deres sted og direkte mærke, hvad de føler.

Måten du opbygger karakter og renomé

Indsigtsfuldhed & Menneskekenderen

Du har en særlig evne til at forstå andre menneskers motiver, sætte dig ind i en situations helhed og forstå aspekter af livets større sammenhænge. Din forståelse er rummelig og empatisk, og med psykologisk forståelse for menneskelivet.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Medfølelse & Samaritaneren

Det ligger særligt naturligt for dig at være indfølende og hjælpende i forhold til mennesker og situationer. Medfølelse handler for dig om at være der for andre mennesker, at relatere til dem med varme og venlighed, og at opfylde de aktuelle behov.

Måden du opbygger viden og know-how

Inklusivitet & Holisten

Du er naturligt åben for nye helhedsopfattelser og formår at rumme og inkludere mange forståelsesmåder. Du bruger både din indfølingsevne og din intuitive forståelse, og har sans for at værdsætte såvel det essentielle og forskelligheden.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Samarbejde & Holdspilleren

Du har en udpræget god situationsfornemmelse og har let ved at relatere til andre mennesker på en påskønnende måde. Du er åben og tålmodig og forstår at skabe venligt samspil, med sans for de menneskelige kvaliteter.

Måden du udvikler følelser og relationer

Sensitivitet & Beskytteren

Du har en naturlig sans for at være sensitiv overfor andres sindstilstande, og dit varme og accepterende væsen gør, at andre sætter pris på din nærværende indstilling. Når du hviler i din naturlige væren, kan du vække hjertets nænsomhed.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Omsorgsfuldhed & Omsorgsgiveren

Med din milde og varme natur kan du skabe tryghed og varme omkring dig, idet du fremmer en helende atmosfære. Du kan skabe samhørighed med andre, trøste og fremme velvære og trivsel.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Sanselighed & Nyderen

Det ligger særligt naturligt til dig, at være i stand til at regenerere på en hvilende måde, idet du nyder livet på en værdsættende og afslappende måde. Det gør, at du kan fremme et fredfyldt miljø, som mindsker stress og skaber sindsro og glæde.

Måden du handler og manifesterer

Opbyggelse & Opbyggeren

Du er den, der sørger for de fysiske ressourcer og skaber velvære for andre, som du er i kontakt med. Du har en evne til at skabe behagelige og trygge fysiske rammer på en lindrende, beskyttende og opbyggende måde, med hjertet i centrum.

Geniet og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Innovation & Innovatoren

Du har en evne til at skabe dybe erkendelser og opnå stor klarhed, som du kan bringe ud i praktiske løsninger, der gør en forskel. Det gør du ved at skabe mentalt overblik og konkret indsigt med din klarhed, som gør dig praktisk visionær.

Måten du opbygger karakter og renomé

Overblik & Idémageren

Du er naturligt begavet til at tænke abstrakt og dybt, med sans for det komplekse og for alle de forbindelser og mønstre, som det rummer. Du gennemtænker tingene grundigt, reflekterer og sætter tingene i perspektiv.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Formidling & Budbringeren

Du har et udpræget talent for at formidle og kommunikere tanker og ideer. Det gør du med en særlig sans for ord og for at formulere dig, ligesom du har en god tilpasningsevne til situationer og mennesker.

Måden du opbygger viden og know-how

Balancering & Foreneren

Du er særligt god til at afbalancere modstridende synspunkter, og skabe dialog og brobygning mellem positioner, der synes diamentalt modsatte. Det er din specielle evne at kunne skabe samklang mellem tilsyneladende uforenelige kræfter.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Netværksaktivitet & Netværkeren

Du er den fødte netværker, der kommunikerer, skaber forbindelser, undersøger og udforsker muligheder og relationer, som kombinerer og forener. Du kan forbinde og skabe mønstre, fordi du er undersøgende, undrende og med et smidigt sind.

Måden du udvikler følelser og relationer

Iagttagelse & Iagttageren

Du har en særlig evne til at kunne observere uden personlig indblanding. På den måde bliver du det upartiske vidne, der er fri og ubundet i dine relationer, og du opfatter og lærer med fleksibilitet, vågenhed og levende interesse i livet.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Alsidighed & Multitaskeren

Du har en evne til at skabe kontakter til mennesker på en fleksibel og imødekommende måde, fordi du er nysgerrig og kommunikerende, og fordi du spejder efter de fælles berøringsflader.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Planlægning & Planlæggeren

Du er forudseende og har sans for at tage mange faktorer i betragtning. Du har en markant evne til at arbejde med scenarier, trends og muligheder, idet du lægger konkrete planer, der kan gennemføres med kløgt og minimalt energiforbrug.

Måden du handler og manifesterer

Økonomisering & Handelsmanden

Du er virkelig ressourcebevidst og forstå at opnå maksimale resultater med minimalt energiforbrug. På grund af din sunde, rationelle indstilling kan du investere dine ressourcer fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Kunstneren og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Harmoni & Harmoniskaberen

Du har en evne til at skabe fred ved at gå ind i konflikter og finde det, der kan lede til harmoni og skønhed. Det gør du ved at indleve og udtrykke dig, og ved at skabe heling og forsoning mellem modsætninger.

Måten du opbygger karakter og renomé

Skønhedssansning & Designeren

Du er helt naturligt disponeret for at værdsætte og opfatte skønhed i livet og hos andre mennesker. Din æstetiske og kunstneriske sans forbinder dig med livets glædesfyldte flow og det levende nærvær i de situationer du er midt i.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Fredsskabelse & Mægleren

Du har en udpræget evne til at kunne skabe forsoning og fred mellem stridende parter. Du kan mægle som det harmoniske midtpunkt og bringe modsætninger i meningsfuld kontakt med hinanden.

Måden du opbygger viden og know-how

Foreneren & Balancering

Du er særligt god til at afbalancere modstridende synspunkter, og skabe dialog og brobygning mellom positioner, der synes diamentalt modsatte. Det er din specielle evne at kunne skabe samklang mellem tilsyneladende uforenelige kræfter.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Kommunikation & Kommunikatoren

Du har en levende evne til at udtrykke dig medrivende og på en vedkommende måde, ligesom du kan involvere dig i andres liv og færden med situationsfornemmelse. Du kan opfatte og udtrykke dig levende og nærværende.

Måden du udvikler følelser og relationer

Indlevelse & Indleveren

Du har en naturlig begavelse for at indleve dig i selv komplekse situationer og forhold, og at forstå og udtrykke nuancerede psykologiske tilstande. Med din levende forestillingsevne har du en intuitiv evne til at opfatte det indre.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Afsløring & Forløseren

Du har en evne til at forestille dig, hvad der ligger bag forskellige typer af menneskelig adfærd. Det giver dig en evne til at forstå konflikter og dramaer, menneskers samspil og hvordan man skaber harmoniske relationer.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Graciøsitet & Danseren

Du har evnen til at udtrykke dig graciøst og smukt gennem din krop og væren. Du tuner ind på det ubesværede flow og giver det udtryk med ynde og naturlighed. Du forstår at udtrykke skønhed i dit liv.

Måden du handler og manifesterer

Spontanitet & Performeren

Du har et særligt talent for improvisation og umiddelbart udtryk, som opfanger nuets muligheder. Derfor kan du legende og spontant være til stede i situationer, hvor du med fuld tilstedeværelse følger nuets flow.

Opdageren og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Viden & Forskeren

Det giver dig en evne til at være opdagende og udforskende, og at afdække nye data, for derved at nå frem til kendsgerninger. Det gør du ved den præcise, logiske og faktuelle proces, der går gradvist og objektivt til værks.

Måten du opbygger karakter og renomé

Objektivitet & Rationalisten

Det giver dig en evne til at behandle viden på en særdeles faktuel og saglig måde. Du har en meget skarp iagttagelsesevne, og et stærkt rationelt sindelag, som du kan anvende til at foretage dybtgående analyser.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Analysering & Analytikeren

Det er et stærkt talent hos dig at være praktisk funktionel og afprøvende. Du har særlig sans for tekniske og mekaniske forhold og går metodisk og præcist til værks. Gennem eksakt viden om de mindste detaljer opnår du knowhow.

Måden du opbygger viden og know-how

Dybdeboring & Diagnostikeren

Du har en særlig evne til at opnå en eksakt og dybtgående viden om et givent emne. Det skyldes din evne til at samle dine mentale ressourcer i en logisk og intensiv udforskning, som fører til grundig, faktuel viden.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Skelnen & Teknikeren

Du har en oplagt forståelse for at bruge din logiske skelneevne og bruge din skarpe dømmekraft til at opfatte selv de mindste forskelle. Du er et naturtalent til at afgrænse dit fokus for at undersøge forskellige nuancer og nå ind til tingenes substans.

Måden du udvikler følelser og relationer

Ubundethed & Observatøren

Du har en stærk evne til at bevare et fornuftigt og praktisk fokus, og til at forblive følelsesmæssigt ubundet. Herved kan du med dygtighed og logisk stringens forholde dig til de faktiske kendsgerninger. Du er den nøgterne observatør.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Upartiskhed & Dommeren

Du har en høj sans for hæderlighed og fairness, og det giver dig muligheden for at være retfærdig og upartisk i livets situationer. Din udviklede evne gør, at du kan være retskaffen og troværdig – med den sunde fornuft som vejleder.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Disciplin & Arbejdshesten

Dit toptalent giver dig en grundighed og vedholdenhed, som motiveres af et behov for at kende de eksakte detaljer bag det, du er optaget af. Det vil give dig en seriøs dybde, som vil aftvinge respekt fra dine omgivelser.

Måden du handler og manifesterer

Praktikalitet & Håndværkeren

Dit toptalent giver dig gode håndværksmæssige evner. Du mestrer teknik og praktiske detaljer og har en god sans for funktionalitet.

Visionæren og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Commitment & Ildsjælen

Du har en særlig evne til at følge idealer, og til at samle din motivation om at være ubetinget og gå fuldt ind for det du tror på. Det er helt afgørende for dig at satse alt på det, som for dig er det højeste og bedste og mest værdifulde.

Måten du opbygger karakter og renomé

Dedikation & Fanebæreren

Du har en særlig evne til at følge det, som dit hjerte brænder for, med ubetinget dedikation. Gennem din helhjertede fokusering på dit ideal kan du inspirere andre, og din glød og inderlighed opløfter og bringer glæde.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Engagement & Aktivisten

Du har en udpræget evne til at kæmpe for dine mærkesager, og lade din passion brænde igennem uden reservation. Som motivator kan du sprede en urokkelig begejstring og tro på den sag, som er dit hjerteanliggende.

Måden du opbygger viden og know-how

Idealisering & Optimisten

Du har et særligt talent for at rette dit fulde fokus mod det optimale og holde idealet op som den centrale værdi. Din optimisme og urokkelige tro gør dig naturligt rettet mod fremtidens muligheder, og du smitter andre med din overbevisning.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Promovering & Motivatoren

Du har en udpræget evne til at være lidenskabeligt motiveret, og du kommunikerer din sag direkte og med hjerte. Din flammende kommunikation og din intensitet kan smitte og skabe begejstring hos andre.

Måden du udvikler følelser og relationer

Hengivenhed & Romantikeren

Du har en særlig evne til at investere al din loyalitet og inderlighed mod det, som du uforbeholdent har kastet din hengivenhed mod. Du er inderligt forbundet med dit hjertes kald, og du giver dig selv fuldstændigt til det.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Passion & Ridderen

Du har et særligt talent for at blive opfyldt med glød og begejstring og give din passion frit spil i forhold til det, som vækker dit hjerte. Din indre romantiker kommer til udtryk med begejstring, og du har en smittende virkning med din lidenskab.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Optimering & Forædleren

Du har en evne til at se potentialet i alt hvad du beskæftiger dig med, dermed bliver du også dygtig til at optimere det. Du kan med dette talent kvalitetsudvikle og forædle alt hvad du går ind i.

Måden du handler og manifesterer

Energifuldhed & Entusiasten

Du har en særlig evne til at være glødende energisk, og til at lade din motivation komme til udtryk i arbejdsomhed og energisk drive. Du lægger alle dine kræfter i at realisere den sag, som du tjener.

Skaberen og dens talenter

Måden du skaber mening og livsformål

Formgivning & Formskaberen

Du har en udpræget evne til at arbejde for praktiske forandringer. Du skaber fornyelser og bruger dine skabende evner til at organisere og frembringe synlige resultater. Du ved, at konkret handling og synliggørelse kommer af optimalt flow.

Måten du opbygger karakter og renomé

Systematik & Systematikeren

Du har en helt særlig sans for at arbejde systematisk og skabe samspil og effektiv metodik for at opnå de bedste resultater. Du optimerer det funktionelle for at skabe maksimalt flow. Ting kan koordineres og strømme med synergi, når du aktiveres.

Måden du gør dig synlig og træder frem

Dirigering & Dirigenten

Det er et stærkt og centralt talent for dig at kunne orkestrere og designe processer fra indledende ideer til færdig realisering. Det ligger naturligt for dig at være den dirigerende kraft, som iværksætter og leder procedurer og fremgangsmåder.

Måden du opbygger viden og know-how

Koordination & Koordinatoren

Du har en helt særlig evne til at tænke i mønstre og koordinere og samle mange faktorer, så de går i fælles retning. Du får tingene til at spille sammen, så alt kan gå op i en højere enhed og frembringe de bedste resultater.

Måden du reflekterer og kommunikerer

Organisering & Iværksætteren

Du har et udpræget talent for at kombinere detaljer og overblik, orientere alt i den rigtige retning, og samle det, så den bedst mulige orden opstår. Du er nyskabende, og du strukturerer og organiserer med stor naturlighed.

Måden du udvikler følelser og relationer

Elegance & Aristokraten

Du er helt på hjemmebanen, når æstetik skal forenes med optimal funktion, og du har let ved at skabe elegance, også i dit samspil med andre. Herigennem frembringer du det formfuldendte og de levende balancer, som skaber socialt flow.

Måden du udtrykker følelser og påvirker andre

Facilitering & Facilitatoren

Du har et særligt talent for at skabe samspil og gruppedynamik, og på denne måde er du den effektive teamplayer, der med situationsfornemmelse kan befordre flow mellem mennesker og frembringe skabende synergi.

Måden du skaber rodfæste og ressourcer

Ordenssans & Ordensmennesket

Det hører til din særlige natur, at du har sans for rytme, effektive fremgangsmåder og velordnet aktivitet. Gennem dette håndværk får du tingene til at ske, og energien strømmer optimalt til alles bedste.

Måden du handler og manifesterer

Manifestering & Entreprenøren

Du forstår virkelig at skabe det optimale output, så der frembringes synlige resultater. Du er den skabende kraft, der sørger for at tingene bliver realiseret, og med kyndighed og handlekraftig kompetence fører du det indre formål til synliggørelse.