De fem psykologiske niveauer

Alt er energi

På dette udsagn hviler hele denne bogs filosofiske grundlag. Det er på ingen måde noget nyt udsagn, for østlige filosofier har i tusindvis af år fremhævet denne påstand. Det er dog først med fremkomsten af kvantefysikken i det 20 århundrede, at filosofien er blevet videnskabeligt bevist. Einsteins relativitetsteori beskriver, at “masse og energi begge er forskellige manifestationer af den samme ting”. Det giver naturligvis stof til eftertanke.

Det samme gør den serbisk-amerikanske fysiker og opfinder Nikola Teslas udsagn: ”Hvis du ønsker at forstå universets hemmeligheder, tænk i begreber som energi, frekvens og vibration.”

Nu er dette ikke en videnskabsteoretisk bog, men derimod et psykologisk værk, som har den ambition at give dig en indføring i energipsykologien. Kvantefysikken beskriver kun de fysiske energier, mens energipsykologien åbner op til hele spektret. Hvis alt er energi, hvad betyder det så fra et psykologisk perspektiv? Hvad er det for nogle energier, der tales om?

Mit fokus i denne bog er at beskrive de syv menneskelige energityper, og hvordan disse skaber psykologiske kvaliteter på alle niveauer af den menneskelige eksistens. Jeg vedkender, at energipsykologien endnu er i sin vorden. Derfor er nærværende præsentation også kun en start og et bidrag til en undersøgelse, der vil føre ind i en fremtidig verden af energi.

Nikola Tesla, 1856-1943

Det kan godt være, at energipsykologien for nogle mennesker er en noget vag og mystisk størrelse, men jeg vil forsøge at gøre det mere konkret med denne bog. Kendsgerningen er, at vi hele tiden oplever og taler om energi. Vi bruger måske andre ord end energi, men sagen er, at vores reaktioner på og vurderinger af hinanden sker på baggrund af de indtryk, vi får af hinandens adfærd og udstråling.

Som omtalt i forordet, er vores personlige udstråling lig med energi, og de psykologiske kvaliteter, vi oplever ved hinanden, er ligeledes energi. Når vi siger, at en person er sød, dynamisk, hurtig, graciøs eller ordentlig, så siger vi det på baggrund af en læsning af dette menneskes kvaliteter – og udstråling. Vi aflæser energi!

Vores forståelse af hinanden baserer sig ikke kun på vores tolkning af hinandens fysiske adfærd. Hvis en person hjælper en ældre dame over gaden med sine indkøbsposer, vil du måske tænke, at vedkommende er sød. Men hvis du opdager, at hendes pung er stjålet ved samme lejlighed, så er handlingen ikke sød. Det er med andre ord vigtigt, at vi kan fornemme og læse motivet bag menneskers adfærd.

Når vi forsøger at læse et andet menneskes motiver, så er det vi ”læser” de psykologiske kvaliteter, som dette menneske udstråler. Vi aflæser med andre ord personens følelser, kropssprog og stemmens toneleje.

Vores evne til at aflæse hinandens energier afhænger af, hvor nuanceret et sprog vi har. Hvor dyb vores oplevelse og forståelse af den menneskelige natur er. En forudsætning for at forstå vores relationer må naturligvis tage udgangspunkt i en forståelse af os selv. Heldigvis har vi i os selv en naturlig adgang til at opleve alle menneskelige tilstande og energier. Det er denne verden, som energipsykologien inviterer os ind i ved at give os et landkort over de områder og energier, vi møder der.

Når vi taler om energi, så taler vi i høj grad om de kvaliteter, som energien udstråler, og som vi aflæser – bevidst eller ubevidst. Lad os gå på opdagelse i disse kvaliteter.

Energipsykologiens fem psykologiske niveauer

Energipsykologien identificerer mindst fem niveauer i mennesket, hvor vi kan opleve og læse energikvaliteter: kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og essensen. Dette er også en skelnen som den italienske læge og psykiater Roberto Assagioli foretager i sin bog Psykosyntesens Typologi. I figur 1 illustreres det, hvordan mennesket er en slags psykologisk pyramide. Det hvide lys i midten af pyramiden er det bevidste Jeg, som søger at forene top og bund med hinanden.

Vi er med andre ord en kombination af fem dominerende typer og det er det perspektiv, der gør energipsykologien unik. Langt de fleste typologier har kun én personlighedstype, der er den primære og de skelner ikke mellem de forskellige kropstyper, føletyper, tænketyper og essentyper som energipsykologien gør. På hver af de fem niveauer udfolder de syv energier og typer sig, således at der er syv mulige typer på hvert niveau. Derfor kræver det også en erfaring energipsykologisk vejleder at differentiere imellem disse niveauer, men med hjælp fra JivaYou’s profiler, bliver det langt nemmere. Et menneske kan med andre ord have en sensitive essenstype, en dynamisk personlighedstype, en analytisk tænketype, en sensitiv føletype og en praktisk kropstype.

Lad os nu tage et niveau ad gangen.

Kroppens udstråling – vores fysiske fremtoning

Vi oplever kroppens energier gennem dens form, bevægelse og holdning. En krop, som har en nedbøjet holdning og bevæger sig langsomt, vil vi måske opleve som svag og lav på energi. Modsat kan en krop, som er rank, smidig og hurtig, opleves som graciøs og høj på energi. Der er kort sagt forskellige kropstyper, der hver især har deres særegne kvaliteter.

Desmond Tutu, 1931-

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller 1913-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppens udstrålende kvaliteter genkendes nok mest tydeligt i ansigtets form og mimik. Ansigtet er den maske eller persona, som det indre psykologiske miljø udfolder sig igennem. I de to billeder til højre har vi den sydafrikanske Biskop Desmond Tutu og den danske skibsreder Mærsk McKinney-Møller. Hvilke kvaliteter aflæser du i deres ansigter…?

Det er tydeligt, at det ene ansigt er åbent og modtageligt, mens det andet er mere skarpt og direkte. Det er to forskellige typer, vi her iagttager. Det er dog ikke kun den menneskelige form, som udstråler energikvaliteter, det gør alle fysiske former, og vi aflæser dem hele tiden. Biler, dyr, huse, træer, blomster, telefoner har hver deres særegne kvaliteter. Dem kan vi klassificere i forskellige typer, og når vi kender dem, får vi et dybere kendskab til deres egenskaber.

Der er stor forskel på den oplevelse, som en biolog har, når han går gennem en skov, i forhold til de mennesker, der går mere ubevidst. Biologen vil se eg, ask og bøg, mens de ubevidste blot ser træer. Kendskabet til de forskellige energityper gør os i stand til at påskønne deres unikke kvaliteter, og eventuelt drage nytte af deres egenskaber.

Følelseslivets udstråling – vores temperament

Der er naturligvis også forskellige følelsesmæssige typer, der har hver deres særegne kvaliteter. De forskellige nationale særpræg er et godt eksempel på dette. Vi ved, at der er forskel på temperamentet hos italienere, tyskere og russere. Kvaliteten af et menneskes følelsesliv aflæser vi via de forskellige grundstemninger, som et menneske udstråler.

Nogle mennesker er rolige, modtagelige og indfølende, mens andre er mere iltre, rastløse og dominerende. Vi har alle adgang til hele gruppen af grundfølelser, som forskellige psykologer har givet deres bud på. Men vi har dem ikke alle lige tilgængelige i samme mål. Når vi kan aflæse og forstå disse følelsesenergier i os selv og andre, får vi en større og mere nuanceret følelsesmæssig dybde og forståelse. Vi får indsigt i de typemæssige forskelle, og dermed også en langt større evne til at skabe et harmonisk samspil med os selv og andre.

Tankelivets udstråling – vores mentalitet

Vores tankeliv har også sin særegne karakter, for det er tydeligt, at vores tanke- og kommunikationsmønstre kan være ret forskellige. Det kan gøre det svært at forstå hinanden, for man oplever, at man ikke rigtig er på bølgelængde. Nogle mennesker tænker og taler meget abstrakt, og det er som om deres nysgerrighed efter at udforske teoriernes og ideernes verden er uudtømmelig. Andre er langt mere praktiske og konkrete, og de mister ofte interessen, når de hører på abstrakte teorier. Der er en tredje type, som er langt mere associativ, og som tænker og taler i billeder og historier. Dernæst er der den dynamiske og meget målrettede type, som ynder at slå tingene fast. Denne sidste type taler helst, når der er noget vigtigt og formålsrettet at sige. Det, vi her aflæser, er en persons mentalitet, som er den særlige type kvalitet ved tænkningen. Når vi først forstår mentaliteten, og hvad den er motiveret af, får vi naturligvis langt større evne til at harmonisere vores kommunikation.

Personlighedens udstråling – vores persona

De næste niveauer kan være lidt mere komplekse at forstå, men hvis energipsykologien var simpel, ville den også være overfladisk, eftersom mennesket er en kompleks størrelse.

Når vi taler om personlighedens energier, så er det den overordnede og genkendelige kvalitet, hvormed et menneske træder i karakter. Personligheden opstår og kommer til udtryk, når et menneske begynder at samle sine ressourcer og sætte en kurs for sit liv. Det er det individuelle menneske, som træffer sine egne valg og handler på dem.

Det er med viljens energi, at vi først og fremmest samler vores personlighed. Viljen-til-at-være-os-selv. Viljens energi er den bagvedliggende kraft, hvormed vi skaber et succesfuldt liv, som opfylder vores sociale, økonomiske og karrieremæssige behov. Når vi mærker viljen til at være sig selv, så vurderer vi hvilke typer kvaliteter, vi ønsker at bringe frem i vores personlighed. Valget vil næsten altid være betinget af, at vi føler os mere hjemme i nogle kvaliteter fremfor andre. Det er ikke noget, vi nødvendigvis tænker over, for vi oplever bare, at vi har nogle tilgængelige ressourcer, som udfolder sig naturligt. Nogle mennesker er udpræget dynamiske, sensitive, intelligente, praktiske eller kreative i måden, de udfolder deres personlighed på. Vi genkender typerne, når vi ser dem, og kan aflæse deres energi. Det er også dette niveau, som de fleste personlighedstests er målrettet mod.

Man kan sige, at personligheden er den dominerende energi, som farver et menneskes ydre adfærd. Men at de mentale, følelsesmæssige og fysiske energier tilføjer unikke nuancer og facetter i personlighedens liv.

Essensens udstråling – vores humanitet

Vi er nu nået til den mest subtile og bagvedliggende energi, som vi kalder for essensen. I spirituelle traditioner omtales den som sjælen eller det højere Selv. Essensen er det gode, det sande og det skønne i ethvert menneske. Det er den iboende etik og følelse af samhørighed med mennesker og verden, som alle kan få kontakt med i sit hjerte.

Essensens udstråling begynder at gøre sig gældende, når et menneske søger mening og et større formål med sit liv. Essensen ved, at den er forbundet med en større helhed, og at den har et unikt formål i livet. Dette formål handler om at gøre en forskel. Gøre livet bedre, smukkere og mere retfærdigt for alle.

Essensen er forbundet med de dybeste og mest værdifulde kvaliteter, vi har at give til verden. Vi kan udfolde dette formål inden for alle livets områder. Nogle essenstyper bliver ledere, oplysere eller tænkere. Andre bliver kunstnere, forskere eller skabere.

Essensens energi er med andre ord de kvaliteter og den motivation, hvormed vi gør godt i verden.

Det hele menneske

Pointen er med andre ord, at vi er i besiddelse af et utroligt varieret indre liv. Der er en mangfoldighed af kvaliteter, egenskaber og talenter, som giver os alle muligheder for at leve et rigt liv.

Vores psykologiske miljø er i vid udstrækning som et stort uopdyrket landskab, der blot venter på at blive taget i anvendelse. Vi har iboende skaberkræfter, som gør det muligt at forme vores liv ud fra de værdier, vi vælger, og de indre ressourcer, vi har med.

Vi har dog behov for et landkort, der beskriver de indre verdener, og hvorledes de udfolder sig i vores adfærd. Et sprog, der redegør for de forskellige typer af energier, som vi møder. Værktøjer til at forstå, hvordan vi erkender disse energier, og lærer at mestre dem i vores liv.

Dét er præcis, hvad energipsykologien leverer. Et landkort. Et energisprog. Et psykologisk værktøj.

Gemt som:

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar