Dine syv kernetalenter og Energipsykologi

Har du styr på dit indre lederskab? Er du empatisk? Er du innovativ? Skaber du harmoni? Ser du kendsgerningerne i øjnene? Er du engageret? Effektiv? De syv kernetalenter giver dig svaret på, hvordan du mestrer dit liv.

Af Kenneth Sørensen (2012, opdateret 2018)


Du har syv psykologiske grundfunktioner: Vilje , følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling som hver rummer et kernetalent, du kan udvikle fra umoden, moden til mesterskab. Disse talenter giver dig evnen til at fungere som et helstøbt menneske der kan tage lederskab over dit liv og skabe gode menneskelige relationer. Vi taler om evner som lederskab, empati (emotionel intelligens) og innovation, men også om evnen til at skabe harmoni ud af de konflikter som livet byder dig. Knowhow om livets kendsgerninger og engagement for det som betyder mest og ikke mindst evnen til effektivt at organisere alle dine ressourcer omkring det du vil ved hjælp af din skaberkraft.

Kernetalenterne opstår fra de syv psykologiske funktioner

 C. G. Jung

Carl G Jung

Kernetalenterne opstår i mennesket som følge af syv psykologiske funktioner  alle mennesker besidder.

Den schweiziske psykiater C. G. Jung (1875–1961) har foreslået fire psykologiske funktioner som i dag er blevet en alment anvendt teori, specielt indenfor persontypologi. De fire funktioner er tanke, følelse, intuition og sansning. Disse grundfunktioner er vores erkendelsesredskaber i forhold til at forstå os selv og den verden vi lever i.

Roberto Assagioli

Roberto Assagioli

Den Italienske psykiater Roberto Assagioli (1888-1974) foreslår i stedet syv psykologiske funktioner, og det er dem vi primært er inspireret af. De psykologiske funktioner er de intelligenser og erkendelsesredskaber vi tager i anvendelse på vores rejse gennem livet.

I cirkeldiagrammet (se diagram) ser vi de syv psykologiske funktioner. Det er fra disse psykologiske grundfunktioner at talenterne opstår i mennesket. De er syv hjernecentre og intelligenser som formidler og frembringer de forskellige psykologiske kvaliteter ethvert menneske udstråler. Det er på dette uhyre enkle grundlag at hele energipsykologien baserer sig set i forhold til den menneskelige psykologi. Hvordan de psykologiske funktioner indbyrdes relaterer, kan du læse mere om i ordbogen: De psykologiske funktioner.

Det handler ganske enkelt om at tage udgangspunkt i at alle mennesker besidder vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handlekraft.

Men hvor blev intuitionen af? I forhold til Jungs typelære og Assagiolis syv funktioner er intuition en vigtig grundfunktion for mennesket. Vi er helt enige, men betragter blot intuitionen som en funktion der hører til det transpersonlige område. I denne korte introduktion vil vi fokusere på personlighedens psykologi.

De syv psykologiske funktioner er:

De syv psykologiske funktioner - cirkeldiagrammet

De syv psykologiske funktioner – Cirkeldiagrammet

VILJE: Din evne til at træffe beslutninger og valg. Viljen fortæller hvad formålet bag enhver handling er.

FØLELSE: Din evne til at fornemme hvad der sker følelsesmæssigt i dig selv og dine omgivelser. Følelsen fortæller om det du oplever er behageligt eller ubehageligt.

TANKE: Din evne til at reflektere og danne forståelser. Tanken fortæller hvad du oplever ved at sætte ord og begreber på det du har sanset. Disse tre psykologiske funktioner er de primære.

FANTASI: Din evne til at kombinere tanke og følelser i en billedskabende funktion hvor du kan forestille dig alt muligt. Fantasien åbner nye muligheder.

LOGIK: Din evne til at kombinere vilje og tanke i en analytisk, målrettet tænkning der er dybdeborende og tager ét logisk skridt ad gangen. Logikken lærer dig at skelne mellem rigtig og forkert faktuel viden.

PASSION: Din evne til at kombinere følelse og vilje så du opnår en målrettet, passioneret hengivelse til noget du føler meget stærkt for.

HANDLING: Din evne til at kombinere vilje, følelse og tanke med kroppen så det resulterer i en konkret, fysisk handling.

Alle mennesker har adgang til de syv psykologiske funktioner og dermed også de psykologiske kvaliteter de hver især skaber. Men vi har ikke udviklet alle funktioner i lige høj grad, og derfor er der også forskel på hvor meget vi udtrykker disse kvaliteter i vores personlighed.

Du vil formentlig allerede nu kunne nikke genkendende til de psykologiske funktioner og have en fornemmelse af at visse af dem er særligt udviklede hos dig. Måske ved du, at du er meget styret af vilje –og dette vil sikkert vise sig i din identitetsprofil som dynamiske kvaliteter eller talenter.

De syv kernetalenter

Energityper og toptalenterDe syv kernetalenter beskriver kompetencerne bag et integreret liv. De udtrykker de grundlæggende livskompetencer et menneske besidder til potentielt at blive et helt menneske. Det er vigtigt at understrege, at vi må udvikle alle kernetalenterne for at blive et helstøbt menneske. Dette integrale perspektiv betones overalt i den nye psykologi, hvor det blandt andet kaldes for personlig og transpersonlig psykosyntese (Roberto Assagioli ), selvaktualisering (Abraham Maslow ), og integral psykologi (Ken Wilber).

De syv kernetalenter er: 1. lederskab, 2. empati  3. innovation, 4. harmoni, 5. knowhow, 6. Engagement og 7. skaberkraft. Kernetalenterne er frø der skal udvikles til fuld psykologisk udfoldelse, som led i kernetalenternes indre udvikling. Jeg vil om lidt uddybe disse kernetalenter og hvad de indeholder af muligheder for vækst.

De syv energityper og adfærd

Energityper-funktioner-motivatorerNår vi i praksis anvender de syv psykologiske funktioner og kernetalenter så udfolder vi syv forskellige typer af adfærd, som vi kalder for energityper fordi de viser sig som udstråling af forskellige typer af psykologiske kvaliteter. Diagrammet: Fra psykologiske funktioner til personlige kvaliteter viser dette helt tydeligt.

Hver talent og psykologisk funktion kommer til udtryk i handling, som den dynamiske, sensitive, mentale, kreative, analytiske, dedikerede og praktiske energitype. De repræsenterer den ydre manifestation af de syv psykologiske grundfunktioner og kernetalenterne. Diagrammet viser kernetalenterne, vilje-lederskab, følelse-empati, tanke-innnovation, fantasi-harmoni, logik-knowhow, passion-engagement og handling-skaberkraft der logisk hører sammen.

Når vi søger at forstå hvorledes et menneske adskiller sig fra andet menneske, gør vi det ofte gennem en vurdering af kvaliteten af dets adfærd. Det vil sige dets psykologiske udstråling af psykologiske kvaliteter i handling. Virker et menneske fx dynamisk, sensitiv, intelligent, kreativ, rationel, dedikeret, eller praktisk i sin udstråling og adfærd? Vi kunne også relatere disse energityper til forskellige personlighedstyper med hver deres arketypiske roller, men her vil vi henvise til den grundlæggende artikel om energipsykologi. Der er med andre ord syv forskellige typer af adfærd med hver sin unikke kvalitet, funktion og kernetalent. Som det blev nævnt i indledningen, så bliver en bestemt energitype mere sig selv, ved at integrere de seks andre som undertyper eller styrker i sit væsen.

Lad os nu tage fat på beskrivelsen af dine syv kernetalenter og hvordan de kan opdages og udvikles gennem psykologisk arbejde og de udfordringer, vi møder i livet.

Dit kernetalent lederskab

Dynamisk energitype og lederskabUdviklingen af den dynamiske energitype i dit liv fører til opdagelsen og udviklingen af vilje og kernetalentet lederskab. Vi må alle lære at stå i vores eget center af væren og identitet. Der er herfra jeg-styrken opstår når vi kender os selv. Det er herfra vi mestrer de mangfoldige indflydelser fra især sansernes, følelsernes og tankernes verden. Det kræver med andre ord at vi bliver leder af vores eget liv. Vi må kunne svare på spørgsmålet: ”Hvem er jeg?” og ”Hvad vil jeg?” som en forudsætning for at erobre dette lederskab.

Kernetalentet lederskab handler derfor meget om at udvikle identitet gennem at opdage sig selv, sine værdier, behov og måder at udtrykke dem på. Set fra et energipsykologisk perspektiv er du en bevidsthed med vilje, som gennem livet lærer at håndtere mangfoldige energier. Den vigtigste rejse i den henseende er først og fremmest at fastslå, at du er noget andet end tanker, følelser og sansninger. Så længe vi er identificeret med disse energier, så længe trækkes vi ud af vores center af bevidsthed og vilje. Vi er styret af det vi identificerer os med, mens vi kan lære at mestre det vi disidentificerer os fra.

At finde viljen indebærer, at vi træder et skridt tilbage i bevidstheden og opdager at vi kan iagttage dens indhold. Vi kan som iagttager, nærvær, frigjort fra tanker og følelser begynde at vælge, hvorledes vi vil tænke, føle og handle. På den måde bliver vi direktøren i vores liv og de mangfoldige delpersonligheder (indre stemmer) og behov i personligheden bliver medarbejdere og medskabere af det gode liv. På et ydre plan fører denne udvikling til at vi også bliver i stand til at lede andre. Vi bliver et menneske der udtrykker modet til at gå nye veje – en virkelig pioner på livets mange områder. Denne evne til at se det hele fra oven, eller se et bagvedliggende perspektiv, har mange allerede udviklet uden at de nødvendigvis tænker dybere over det.

Kernetalentet lederskab vil give os den indre styrke som opstår, når vi kender vores eget uafhængige værd, kender vores formål og mål i livet og ikke er bange for at tage ansvar for dem. Lederskabet vil føre os dybere og dybere ind i en afsøgning af vores inderste  identitet og vil give os viljen til at udtrykke den i et skabende liv. I et sandt ydre lederskab, hvor vi bliver pionerer og den stærke opretholdende kraft.

Det praktiske arbejde med at udvikle dette kernetalent sker gennem opdagelsen af viljen, de forskellige kernebehov og værdier, samt sætte sig  mål for livet. Det kan ske ved hjælp af mangfoldige meditative og psykologiske metoder, hvor ikke mindst de falske identifikationer opdages og afvikles. Men måske allervigtigst, ved at kaste os ud i livet og tage livets udfordringer op med et stort YES. Det er tydeligt at se viljen, som den bagvedliggende faktor der udvikler dette kernetalent.

Dit kernetalent empati

Integrationen af kernetalentet empati udvikler den medfølende forståelse baseret på den sensitive energitype og den psykologiske funktion følelse.Sensitiv energitype og empati Empati er en evne til at rumme dine og andres reaktioner og acceptere alt, hvad du indeholder og møder uden at fordømme det. Når du udvikler den sensitive energitype formår du at skabe en empatisk relation til alt du møder på din vej, og vil på den måde opnå en dyb indsigt i det du lever dig ind i.

Evnen til at rumme vrede og frustration giver fx en stor styrke til at mestre den på en viis måde. Vrede er en kampenergi der har til formål at beskytte vores grænser og integritet, og nogle gange kan den udtrykkes målrettet og styret i sin rette proportion, især hvis vi formår at tage fuldt ejerskab af den. Det er den fortrængte vrede, som skaber pludselige eksplosioner og dybe sår i vores relationer. Man kan indvende, at man kan være for empatisk, så ikke man sætter grænser overfor sin egen og andres uhensigtsmæssige sårende adfærd. Men empati må samarbejde med kernetalentet lederskab, så det at forstå noget ikke nødvendigvis er det samme som at tillade det at få en skadelig virkning. Det bliver dog langt lettere at sætte grænser for det man forstår og ikke er i affekt overfor.

Kernetalentet empati indeholder evnen til at udvide vores rummelighed – vores indre rum – ind i såvel de underbevidste og overbevidste niveauer, men også ud mod andre levende væsener indtil verden inkluderes i sin helhed. Det er dette kernetalent, der gør os til en eminent vejleder for andre mennesker, en sand hjælper i menneskelige anliggender. Det vi rummer i os selv kan vi virkelig møde og rumme i andre. Når rummeligheden udstrækkes til dyr, planter og jord bliver vi en sand ven af naturen.

Udviklingen af dette kernetalent og energitype sker igennem øvelser, der styrker hjertets empati og udvikler dét buddhismen fx kalder for loving kindness. Det er dog i mødet med dagliglivet, at empati virkelig testes og udvides. Igen og igen udsættes vi for udfordrende oplevelser via vores børn, sociale kontakter eller livsomstændigheder. De vil på en meget direkte måde sparke til vores grænser, og vi udfordres dermed på, om de skal opretholdes eller udvides. Det er vores sensitivitet og den psykologiske grundfunktion følelse, der står bag udviklingen af dette kernetalent.

Dit kernetalent innovation

Mental energitype og innovationIntegrationen af kernetalentet innovation i vores væsen fører til udviklingen af den mentale energitype og den psykologiske funktion tanke. Dette kernetalent giver os evnen til at udvikle mangfoldige perspektiver i tankesindet, som kan omsættes til praktiske resultater. Innovation er evnen til at skabe nye ideer, der kan omsættes til praksis. Det forudsætter en evne til netværkstænkning – at se vores vidensområde og forståelse i sin sammenhæng med alt andet. Når vi udvikler tanken bliver vi interesserede og nysgerrige i alt det, der forbinder livet i al sin mangfoldighed, og vi begynder at forstå hvordan verden hænger sammen. Ofte er vi så identificeret med nogle få områder af vores liv, at vi ikke ser den større mening bag det vi gør.

Kernetalentet innnovation stimulerer os til at tænke nyt, som er en  evne til at trække os ud af vores små gøremål, så vi kan se livet, vores arbejde og vores relationer i et nyt højere perspektiv. Mange af vores problemer skyldes netop, at vi ikke kan se skoven for bare træer. Innovation er ikke blot et talent vi bruger i forbindelse med at udvikle et nyt produkt, det har en langt større rækkevidde, som selve vores evne til at forny os selv og alt vi er kreativt optaget af.

Gennem mental refleksion kan vi udvikle en kreativitet og iderigdom, som kan omsættes i nye opdagelser og opfindelser. Geniet er et sandt udtryk for denne evnes højeste udfoldelse, fordi den giver os indsigten i de bagvedliggende love og principper der styrer verden, indenfor kultur, videnskab og produktudvikling. Innovation og refleksiv tænkning kan dybest set give os en ide om, hvorledes vi kan leve et liv i overensstemmelse med helheden. Det er mangel på denne evne der bl.a. fører til en grådig udnyttelse af mennesker, naturen, og dens ressourcer.

Evnen til at reflektere kreativt, planlægge og få alt til at fungere gennem strategisk indsigt er en af frugterne af dette talent. De virkelig innovative typer finder ofte sit udtryk i rollen som tænker, strateg eller geni. Innovation kan udvikles gennem refleksiv meditation på forskellige områder, enten individuelt eller i gruppe, men også studier af ’store perspektiver’ gennem interesse for kunst, videnskab, religion, metafysik… alt det, der kræver abstrakt tænkning og interesse for verdens og livets større perspektiver fremmer dette talent. Der vil dog altid være en interesse for at omsætte ideerne til konkrete resultater og opfindelser, når talentet innovation gør sig gældende.

Det er når vi i praksis løber ind i problemer; noget der ikke fungerer eller hænger sammen, at kernetalentet innovation virkelig udvikles. Dybest set er det ved ved at udvikle den psykologiske grundfunktion tanke i sit overbliksbetonede aspekt, at kernetalentet innovation udvikles.

Dit kernetalent harmoni

Kreativ energitype og harmoniIntegrationen af kernetalentet harmoni udvikler din psykologiske funktion fantasi og den kreative energitype gennem evnen til at harmonisere konfliktende kræfter. Vi må starte i os selv og tage fat på de mangfoldige konflikter vi kan opleve inden i, enten som reaktioner på noget ydre eller på konflikter mellem forskellige sider af os selv. Der foregår altid en indre kamp i alle mennesker mellem konfliktende kræfter med modstridende behov, som er årsag til stor disharmoni. Konflikten mellem behovet for tryghed og og fornyelse er en klassisk kampplads vi alle udsættes for.

Gennem kernetalentet harmoni formår vi at udnytte dynamikken i dette drama ved at indføre en højere afbalancerende faktor, som kan rumme og kanalisere energien over i kreative baner. En konflikt kan aldrig løses på det niveau hvor den er opstået: Der må en højere afbalancerende værdi og indsigt til. Det gælder såvel internt i mennesket som mellem mennesker. Ved at anvende kernetalentet harmoni  anvender vi en vidtfavnende fantasi til at finde den tredje favnende faktor, der kan udgøre et kompromis eller en helt ny mulighed. Vi sidder ofte fast i mønstre fordi vi ikke tør bruge vores fantasi til at se nye muligheder, men gennem kvaliteterne fra dette kernetalent, tør vi gå følelsesmæssigt ind i vores konflikter og mærke hvad de består af. Det er ikke mærkeligt at mange psykoterapeuter og andre forandringsagenter har udviklet dette kernetalent.

Ved at gennemleve vores konflikter kan vi udvikle en harmoni gennem konflikt og det er netop denne evne som kernetalentet giver os. Evnen til at se nye muligheder, potentiale når vi tør gå ind i det uforudsigelige. Der ligger stor skønhed gemt i de uudlevede muligheder, livets skønhed når vi tør gå med det spontane og uforudsigelige.

Når vi anvender kernetalentet harmoni ved vi, at livet er i konstant forandring, så derfor må talentet kontinuerligt udvikles og anvendes, for at holde livet i balance. Konflikten mellem fx behovet for tryghed og nye udfordringer kan kun løses ved at give plads til nye muligheder, samtidig med at en højere form for tryghed udvikles og inkluderes.

I sit ydre virke finder dette kernetalent bl.a. udtryk gennem kunstneren, psykologen og folk der arbejder kreativt med grupper af mennesker. På hver deres måde bidrager de til at skabe harmoni ved at afbalancere modsætninger mellem mennesker, ideer og forskellige indre kræfter i mennesket. Dette kernetalent udvikles ved at give sig i kast med livets konflikter med et åbent og modigt hjerte for derigennem at udvinde harmoni. Humor, leg og afslappet nærvær og samvær kan også være med at løse op for fastlåste situationer.

Dit kernetalent knowhow

Analytisk energitype og knowhowIntegrationen af den analytiske energitype og udviklingen af kernetalentet knowhow udfoldes gennem evnen til at indsamle meget præcis viden baseret på så objektive og neutrale vilkår som muligt. Når vi taler om kernetalentet knowhow, så er det altså den viden der er baseret på kendsgerninger. Ikke nødvendigvis viden om ydre materielle forhold, men viden baseret på nøjagtige iagttagelser gennem det logiske og analyserende sind.

Dette kernetalent udvikler den kølige klare intelligens, der som et klart, koldt søgelys trænger ind til substansen af et emne og afslører alle detaljer. Vores virkelighedsopfattelse er ofte så farvet af forvrængede forestillinger, der ikke har nogen virkelig grobund i reelle forhold, men blot er formodninger baseret på fordomme og overtro. Hvis der er tale om oplevelser kan de være fortolket ud fra meget subjektive følelser, der forvrænger oplevelsens reelle karakter. Dette kernetalent udvikler derfor en kritisk sans, en evne til at gennemskue uklarheder og afsløre falsk viden eller påstande på en helt uemotionel måde. Vi bliver i stand til at kalde en spade for en spade uden at indhylle det vi taler om i rosenrøde fraser.

Kernetalentet knowhow finder derfor også naturligt udtryk gennem den dybdeborende forsker, specialist eller tekniker. Når vi anvender dette talent bliver vi interesseret i det, der virker i praksis, baseret på vores erfaringer og måske eksperimentelle forsøg og sammenligninger. På et psykologisk plan kan kernetalentet udvikles gennem refleksiv meditation, hvor man holder et koncentreret fokus på og observation af et givent emne i bevidstheden. Opretholdelsen af dette vedvarende kolde lys vil afsløre og afdække indholdets forskellige psykologiske elementer. Du kan signe op til mit nyhedsbrev og få adgang til en refleksiv meditation.

En forudsætning for korrekt fortolkning af det, vi ser og oplever i verden, vil basere sig på at vi kan vurdere det objektivt og har stor viden på det konkrete område. Det vil sige knowhow, vi ved ganske enkelt hvad vi taler om.

Dybtgående studier, forskning og feltarbejde, øvelse i præcision og objektivitet er derfor naturlige veje til udvikling af dette kernetalent. Kort sagt så handler det om at udvikle skelneevne, hvad er fakta og hvad er påstande, det er hvad der er vigtigt i denne sammenhæng. Det er naturligvis den psykologiske funktion logik, der står bag dette talent.

Din kernetalent engagement

Kernetalentet engagement handler i høj grad om at finde det i livet, man kan være 100 % tro overfor for eller stå inde for. Vores engagement udspringer af den psykologiske funktion passion, der giver os evnen til at dedikere os til noget, det vi tror på. Dette kernetalent vil udforske spørgsmålene: Hvad er mine sande værdier og behov og hvordan kan jeg leve dem? Når vi er under stærk indflydelse af dette kernetalent vil vi lede efter det, vi kan give vores hjerte til, om det er børnene, fodboldklubben, et produkt eller et altruistisk engagement, så fungerer det som en ledestjerne i forhold til at give livet mening og retning.

Dette kernetalent udvikler evnen til at sige helt JA til noget, fordi det føles sandt og godt. Hvis ikke vi har vores værdier og prioriteringer på plads, så ender vi ofte med at blive kastet hid og did af livet og omgivelsernes ønsker og behov. Kernetalentets primære brændstof hentes fra passionens og ønskernes flammende liv, hvilket giver os et brændende engagement i livet. Vi finder en kilde til motivation, der aldrig brænder ud fordi den er baseret på langtidsholdbare værdier. Når vi er stærkt præget af dette talent, så lever vi os ofte ud gennem den følelsesfulde aktivist, romantiker eller idealist på et eller andet område.

Vi udvikler dette kernetalent ved at tage ansvar for det, vi virkelig føler er værdifuldt og at leve det, fordi det giver os den energi, der skal til for at være engageret. At vise sit engagement er en stærk impuls, der udtrykker sig gennem dette talent, derfor må vi udvikle klare billeder af hvem vi er og hvad vi brænder for. Det kan praktisk gøres ved at udvikle idealmodeller for vores mål, det vil sige realistiske billeder af hvad vi har mulighed for at blive eller skabe, hvis vi giver hele vores hjerte til det. Engagement er med andre ord knyttet til oplevelsen af autenticitet, der findes naturligvis overfladiske former for engagement, der ikke er autentiske, men de vil altid brænde ud på et tidspunkt.

Vi udvikler også dette kernetalent ved at blive fortaler for en sag, og gennem den målrettede indsats for at fremme sagen testes og udvikles vores engagement. Vores engagement vil ofte komme til syne som begejstring, glæde og passion, som den kraft der løfter andre til at følge målet. Det er ikke svært at se at det er grundfunktionen passion, som står bag udviklingen af dette kernetalent.

 

Dit kernetalent skaberkraft

Praktisk energitype og skaberkraftKernetalentet skaberkraft udfolder sig gennem evnen til at organisere alle sine kræfter bag klare mål og en struktureret planlægning. Når vi tager talentet i anvendelse, da gør vi det  i høj grad gennem den praktisk orienterede vilje og det mentale overblik til at orkestrere og dirigere en ide og et ønske ud i handling.

Forskellen mellem drøm og virkelighed handler om hvor effektiv vi er til at føre vores ønsker ud i livet. Ved hjælp af kernetalentet skaberkraft skaber vi en sammenhæng mellem hvad vi vil (mål), hvorfor vi vil (værdier/behov) og hvordan vi vil (planlægning og handling). På den måde bliver vi virkelig dirigenten i vores eget liv.

Hvor kernetalentet lederskab handler om at opbygge kraften til at stå i sit center og udfolde det i en igangsættende dynamisk handling, da handler dette kernetalent om, at finde helt praktiske måder at leve det ud på. På den måde formår vi at gøre vores liv til en levende organiseret og integreret livsstil, hvor der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør. At ville noget er ikke det samme som at gøre det, men med dette kernetalent i bagagen ved vi hvordan vi skal systematisere, koordinere, organisere og manifestere vores ideer til helt konkrete udtryk. Vi får gennem dette talent virkelig styr på alle detaljer og formår at skabe givende og meningsfulde samarbejder. Derfor ser man ofte typen i roller som systematiker, koordinator, organisator eller dirigenten.

Vi bliver i en hvis forstand “magikere” når vi udvikler dette talent, fordi  vi ved hvordan vi får noget til at ske, hvilket kan se ud som magi for andre ikke så praktiske mennesker. Vi ved dog at der blot er tale om effektive handlestrategier der skaber resultater ud fra kendte psykologiske lovmæssigheder og praktisk organisationskraft. En klar ide (1) med et værdifuldt formål (2). Et overblik (3) over tilgængelige ressourcer der skal anvendes. Evne til at få mennesker til at samarbejde (4) og en knowhow i detaljen (5). Et mål der vækker begejstring og engagement (6) og en evne til at orkestrere det hele ud i handling (7). Den skarpe læser vil nok genkende de seks andre talenter og energityper bag ovenstående opremsning. Det er nemlig det som vi lærer når vi udvikler skaberkraft, at kunne trække på alle talenterne og på den måde gøre drømme til virkelighed. Den indsigt er manifestationens magi.

Vi udvikler derfor vores skaberkraft når vi forstår lovmæssighederne bag, hvorfor noget virker i praksis.

I nedenstående diagram vises sammenhængen mellem talenterne og de tilhørende psykologiske funktioner og energityper.

Energipsykologiens mandala - talenter

 

Dette var afslutningen på gennemgangen af de syv kernetalenter og som du sikkert har forstået undervejs, har vi kun lige berørt de mest basale elementer i forbindelse med det vi kalder for energipsykologi. Heldigvis har du nu mulighed for at studere yderligere aspekter af dette enestående perspektiv på mennesket, verden og livet.

God fornøjelse

 

Litteraturhenvisning

Kenneth Sørensen: Energipsykologi – Forstå dine syv energityper – dit psykologiske DNA, Kentaur Forlag 2017.

Kenneth Sørensen: Integral Meditation – De syv meditationsveje til sjælen, Kentaur Forlag 2017

Piero Ferruci: Åndelige højdepunkter i store mænd og kvinders liv, Kentaur Forlag 2007.

Roberto Assagioli: Psykosyntesens typologi , Kentaur forlag 2006.

Gemt som: Energipsykologi

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar