Energityper og forskellige typer af jobs

Denne artikel beskriver hvordan de forskellige energityper indenfor energipsykologien naturligt udtrykker sig indenfor bestemte jobtyper. Der fokuseres også på de syv undervisnings- og ledelsestyper.

Af Søren Hauge og Kenneth Sørensen


Selvfølgelig er der en tæt forbindelse mellem energityperne og de forskellige former for arbejde, som vi udfører og uddanner os til. Her udtrykkes energitypernes særlige kvaliteter, og her har vi mulighed for at udvikle os. Hvis vores job kun handler om penge, og måske er påtvunget af ydre omstændigheder, så er det naturligvis ikke tilfældet, og det vrimler med mennesker, som egentlig ikke har noget dybt eller varmt forhold til deres arbejde.

 

Men sådan behøver det ikke være, og ved at blive mere bevidst om sin egen natur kan man også få et nyt forhold til det arbejde, man sigter imod eller får. I det følgende vil vi først give en generel beskrivelse af overordnede jobtyper i forhold til de syv hovedområder, som energityperne åbner for, og dernæst udvælger vi tre særlige professioner, hvor vi ser nærmere på det spektrum af muligheder eller facetter, som det rummer.

Vi vælger to særlige områder, nemlig undervisningens og lederskabets arbejdsfelter.

”Hvad du end er, vær god til det”. ~ Abraham Lincoln

Det syvfoldige spektrum af jobtyper

Den dynamiske energitype vil have let ved at få ledende jobs, og områder som virksomhedsledelse, formandsposter i bestyrelser og ansvar i store koncerner og organisationer er oplagte, ligesom frontposter i politik. Opgaver ved militæret, arbejde i specialtrænede kampenheder som frømandskorpset og fremmedlegionen, ligesom arbejdet inden for politiet, alle former for redningskorps og brandvæsenet er helt naturlige for den dynamiske, der ofte trives ved opgaver med risiko. Pionerarbejde inden for alle jobtyper kan tyde på dynamisk dominans, ligesom en glæde ved ekstremsport, kampsport og stærkt krævende, fysisk stressende situationer og opgaver. Udfordringer, som i det hele taget fordrer initiativ og ubekymrethed ved at stå i spidsen eller være i front, vil falde naturligt for de fleste med denne energitypedominans. Det er let at finde dynamiske energityper som managere, talspersoner og mennesker i front i det hele taget.

Jobmæssigt finder man typisk de sensitive energityper i arbejdssituationer, som har med mennesker at gøre, det være sig inden for pædagogik, undervisning, coaching, socialt arbejde og psykologi, og i det hele taget i situationer, hvor menneskelig kontakt og gode relationer er i højsædet. Der er en vældig vifte af varianter her, og vedkommende formidling med menneskelige værdier i centrum vil være naturlige for de sensitive. De vil i studiemæssig forstand hælde til humaniora, kulturudvikling og alle tænkelige områder med bløde værdier. De egner sig ofte til interreligiøst arbejde og opgaver med menneskelig omsorg i form af jobs som plejepersonale, sygeplejersker og handicaphjælpere, frivillige besøgspersoner og mennesker, der har med healing og helse at gøre. De har også hyppigt let ved at beskæftige sig med metafysiske og holistiske emner, der kombinerer forståelse og indlevelse med helhed.

Arbejdsmæssigt finder den mentale energitype sig godt tilpas med jobs, der indeholder elementer af f.eks. filosofi, idehistorie, forskningsteori, historie og kommunikation, eller teoretisk fysik og matematik, ligesom det også ofte kan være med journalistik, litteraturkritik, marketing, management og i reklamebranchen. Arbejde i tænketanke og organisationer, der specialiserer sig i strategiske studier, er oplagte, ligesom arbejde med kommunikation i radio, på tv, internettet og lignende. Også astrologiens kompleksitet hører hjemme her. Andre eksempler er arbejde på økonomiske og finansielle områder, og jobs som arkitekt, IT-konsulent eller softwareudvikler, eller med computer-innovation, er naturlige, ligesom arbejde i købmandsbranchen eller inden for handel og industri, transportvirksomheder, shipping og logistik.

Arbejdsmæssigt finder man den kreative energitype inden for områder som kunst, psykologi, design, mode, dans, gøgl, komik, showbusiness, skuespil og musik, ligesom de ofte kan tiltrækkes af jobs og opgaver med fredsmægling, brobygning og kulturarbejde, hvor det handler om at skabe fred mellem modstående parter eller skabe forståelse mellem vidt forskellige kulturer. Tolkearbejde er et andet område, hvor neutralitet er vigtig. I psykologisk forstand er oplagte områder psykoterapi, wellness og kropsligt forbundne discipliner, som for eksempel yogaundervisning, bioenergetik og andet kropsarbejde, rigtig brug af motion og veje til krop-sind balance. Kunstterapi er en oplagt holistisk metode for den kreative, og brug af lyde, farver, dufte, vibrationer, sang, dans osv. er redskaber, som den kreative gerne bruger for at skabe harmoni. Sundhed og helse vil stort set altid være at skabe balance mellem sind og krop gennem sanselige metoder.

De mange arbejdsfunktioner, som naturligt hører til den analytiske energitype, er specialist-funktioner, der enten fordyber sig som et brændglas i vidensmæssige nicher, eller som opererer med teknisk snilde i konkrete sammenhænge. Det kan være i videnskabelige discipliner som arkæologi og palæontologi, astrofysik, genetik, biokemi, udvikling af nanoteknologi eller molekylærbiologi, eller i retsmedicin med DNA analyser og undersøgelse af mikroskopiske fragmenter, og det kan være forskningsarbejde i politiets tekniske afdeling, hvor der foretages detaljerede målinger af krudtrester og andre småpartikler. Analytikeren kan være kostspecialist, mekaniker, teknisk ekspert inden for alle tænkelige detailområder. Oplagte arbejdsområder kan være at virke som optiker, biolog, neurolog, læge, kirurg, advokat eller måske museumsinspektør. Som regel detaljeorienteret specialistarbejde, hvor der er brug for ekspertise med stor præcision. Det kan også inkludere forskellige former for håndværk med dygtighed i konkrete konstruktionsopgaver, f.eks. som tømrer, murer og snedker, eller med evne til restaurationsarbejde.

Hvad enten de dedikerede energityper vender blikket indad som den romantiske drømmer, eller udad som den glødende aktivist, så vil det kunne spores i de arbejdsmæssige forhold eller i det livskald, som ofte anses for at være et ’alt-eller-intet’. Det kan være som missionær, new age religiøs, eller mere jordnært som marketing sælger af det ”bedste” produkt, eller privat udtrykt som intens hengivenhed for familie, børn eller fritidsinteresser. Det kan også være arbejde som NGO-aktivist, filantrop, eller f.eks. Røde Kors-frivillig eller aktivist hos Greenpeace. Jobmæssigt vil det også kunne vise sig gennem arbejde som sygeplejerske, hjemmehjælper, en ansat på hospice eller i servicefunktioner, hvor man hjælper andre, f.eks. som stewardesse, tjener eller i en ledende funktion for sundhed, sygdomspleje eller helse, oftest med fokus på omsorg og medmenneskelighed. Religiøse områder berøres ofte, sammen med socialt arbejde, og de overlapper som bekendt ofte hinanden. Tidligere var klostervæsen og missionsarbejde ofte centrale. Engagement i projekter og kampagner, filantropi og græsrodsarbejde er i dag nærliggende for mange dedikerede idealister. Mange dedikerede typer finder også vej ind i stærkt konkurrenceprægede områder, herunder idrætsverdenen fordi de motiveres af det der er bedst, højest eller stærkest.

Arbejdsmæssigt vil vi kunne finde praktikeren i et væld af jobs, der dækker over f.eks. lovgivningsarbejde og retsvæsen, arbejde som dirigent eller team manager, projektkoordinator eller inden for administration. Praktikeren er – udover ofte at være ”gør-det-selv-typen” – et menneske, som kan fokusere på finansvirksomhed, eller det kan f.eks. være en flyveleder, en filminstruktør eller en økonomisk administrator. Ledelsesarbejde, der inddrager det koordinerende, instruerende eller dirigerende, er ofte praktikerens verden. I dag dukker masser af nye jobtyper op, som tiltrækker de universelle praktikere. Det er jobs, hvor mange ting kombineres, jobgrænser overskrides og nye synteser opstår. Kaospiloterne er et eksempel på de nye udviklinger, og moderne lederskab med gruppeprocesser i det hele taget rummer meget af praktikerens natur. På universiteterne i dag arbejdes der med tværvidenskabelige eksperimenter, og nye institutter kombinerer forskellige fagområder.

Vi kan slutte af med et par eksempler på den natur, praktikerens jobtyper har fået i de seneste år. En flyveleder i en lufthavns kontroltårn skal håndtere en stor mængde informationer vedrørende mange destinationer, afgange og landinger. Vejrforhold skal tjekkes, pilotkontakter sikres, ændringer justeres, og et samlet flow af landinger og afgange sikres med stor præcision. Alle de mange informationer skal resultere i eksakte beslutninger med livsvigtig betydning.

Tilsvarende ved vi, at der i forretningslivet arbejdes med høj grad af kompleksitet, der inkluderer en valgt management filosofi. Beslutninger, målsætninger, ressourcer og timing skal gå op i en højere enhed. Den kendte management teoretiker Henri Fayol talte om syv primære funktioner: 1) Planlægning, 2) Organisering, 3) Ledelse, 4) Koordination, 5) Kontrol, 6) Bemanding og 7) Motivation.

Og siden da har et væld af organisationsteoretikere og eksperter i management givet deres bidrag til kunsten at lede og skabe resultater, som både gavner bundlinjen og livskvaliteten. Hvis man tænker på, hvad det ind imellem indebærer at være filminstruktør/producer på en stor filmproduktion, så ser man kompleksiteten i spil med storyboard, personaleansættelse, skuespillere, kostumer, sminke, kameraer, lysføring, special-effekts, logistik, trailers, mediekontakt, promotion og endelig distribution af filmproduktet til publikum. I sandhed et eksempel på tidens multidimensionale processer, og talløse andre eksempler kunne gives.

Energitypernes kombination i forbindelse undervisning

Lad os nu give en anden vinkel og se lidt nærmere på en anden arbejdsfunktion, og hvordan den vil kunne løses ud fra syv forskellige tilgange. Eksemplet her er underviseren (den sensitive energitype). Hvis vi forestiller os et menneske, som rent faktisk har en opgave som underviser, og vi antager, at denne opgave er i overensstemmelse med personens indre værdier og derfor kan være en sjælsmotiveret opgave, så kan vi se dette spektrum af undervisertyper udfolde sig med særlige kompetencer i forhold til energityperne.

Vi forestiller os altså, at underviseren har den sensitive energitype som essenstype og sjælsdominans og de syv andre kombinationer enten i personligheden eller det mentale område.

1’eren er den dynamiske type, 2’eren den sensitive type, 3’eren den mentale type, 4’eren den kreative type, 5’eren den analytiske type, 6’eren den dedikerede type og 7’eren den praktiske type.

 1. Den livsudfordrende underviser (2+1)
  Med et stærkt præg af den dynamiske (1) vil vi her finde en underviser, der især egner sig til at foretage grænseoverskridende aktiviteter. Det er den ideelle speciallærer, der tager sig af elever med store problemer, tager på tur i ødemarken med dem, overlader dem til sig selv, for at de kan opleve sejre, der giver dem selvværd. Det kræver en særlig robusthed og autoritet, og kombinationen 2, 1 er her velegnet.
 1. Den påskønnende underviser (2+2)
  Her får vi naturligvis et ganske særligt præg fra den sensitive, og da det sjældent forekommer, at både sjæl og personlighed er domineret af 2, så vil en sekundær dominans af 2 i følelseslivet kunne forstærke tendensen. Under alle omstændigheder får vi, med et særligt markant præg af 2, den værdsættende pædagog eller den lærer, der er elsket for sin evne til at leve sig ind i og påskønne sine elevers indsats og væsen.
 1. Den emnefokuserede underviser (2+3)
  Visse undervisere er usædvanligt dygtige til at formidle deres fag i dybden og bredden. Ofte vil det indikere, at 3 støtter 2, og ikke sjældent er det den eminente faglærer, som i den grad kan sætte fokus på at kommunikere klart og vise relevansen af et tema eller emne. Stimuleringen af ideer og mange forståelsesvinkler er her udpræget, kombineret med evnen til at sætte sig ind i forskellige synspunkter og skabe utraditionelle løsningsforslag på givne udfordringer og problemer.
 1. Den legende underviser (2+4)
  Der er undervisere, som har en udpræget evne til at aktivere elevernes kreative muligheder, eksempelvis gennem brug af musik, farver, illustrationer, collager, dekorationer, udsmykninger, teater, brug af grafik og IT, konkurrencer, udklædning og andre humoristiske måder at illustrere problemer og deres løsning på. De har ofte en stærk prægning fra netop den kreative 4’er og bringer det legende og spontane element ind i undervisningen
 1. Den faktuelle forskningsunderviser (2+5)
  Visse undervisere er fuldstændig på hjemmebase med naturvidenskabelige fag, som de gør attraktive og relevante. Det kan være fag som biologi, kemi, matematik og fysik, eller det kan være samfundsfag som historie. Psykologi kan også komme på tale, men i så fald er den videnskabeligt baseret. Den særlige force her er at gå dybt ind i afgrænsede områder og lade eleverne erhverve sig eksakt viden, der er interessant – og desuden også brugbar uden for klasselokalet.
 1. Den engagerende underviser (2+6)
  Der findes undervisere, som har en særlig evne til at begejstre; en smittende egenskab, som vækker lyst til at engagere sig i stort set alt muligt. Disse undervisere har ofte et betragteligt stænk af den dedikerede 6’er. De brænder ofte for en sag, som de på en relevant måde kan involvere eleverne i med faglig relevans. Der vil være glød og smitsomt nærvær i alt, hvad de gør, og med godt forhold til 4’eren vil den humoristiske sans også sætte sit præg.
 1. Den gruppedynamiske projektunderviser (2+7)
  Endelig har vi de undervisere, som forstår at aktivere multitalenter hos deres elever. De forstår i særdeleshed at bruge alle til rådighed stående midler til at frembringe konkrete resultater, som er praktiske. Ofte sker det gennem projekter, der kun kan lykkes ved fælles indsats og ved brug af en bred vifte af kompetencer. De praktiske resultater kan have en direkte virkning til gavn for mange, evt. ved at frembringe et produkt eller skabe en konkret forandring i lokalsamfundet.

Det siger sig selv, at en underviser vil være særligt egnet og kompetent, hvis alle energitypers vinkler til en vis grad er aktiverede. Men de færreste – hvis overhovedet nogen – vil føle sig nøjagtig lige meget hjemme i alle syv tilgange. Ikke desto mindre kan de syv vinkler minde enhver underviser om at blive så afrundet og dygtig som muligt inden for sit fagområde. Energityperne hjælper til at minde os om det større perspektiv og de mange nuancer.

”Den ultimative autoritet må altid hvile i individets egen fornuft og kritiske analyse”. ~ Dalai Lama

Energityper og ledelse

Lad os nu give endnu et kort eksempel på, hvorledes at arbejdet med energityperne kan kombineres med diverse fagområder, og denne gang inden for ledelse.

Der findes ikke bare én type leder, for ledere er først og fremmest mennesker, som udfylder en bestemt rolle, og derfor vil alle ledere naturligvis være forskellige. Men det giver alligevel mening at kategorisere forskellige typer af ledere ud fra den overordnede kvalitet, som de udstråler igennem lederskabet og den motivation, de går ind i lederskabet med.

Lederskabet er naturligt farvet af den dynamiske energitype, fordi selve rollen indebærer, at man kan træffe beslutninger, hvilket hører ind under viljens domæne. Derfor det væsentligt, at enhver leder har en naturlig adgang til den dynamiske energitype i et eller andet omfang; i modsat fald vil der opstå store problemer med at træffe valg og udstikke klare retningslinjer for omgivelserne.

 1. Den dynamiske leder (1+1)
  Den dynamiske leder er den klassiske ledertype, der er fokusholder og indpisker i forhold til at nå de mål, som gruppen har. Denne ledertype er god til at skære igennem og holde fokus på essensen, samt ikke mindst gå foran som et godt eksempel. Det kræver stort mod at træffe upopulære beslutninger, og det har denne type til overflod. Typen er ofte motiveret af magten til at få tingene til at ske, og til at være det styrende og dirigerende center, hvor andre kan hente inspiration og styrke.
 1. Den sensitive leder (1+2)
  Den sensitive leder er typisk teamplayeren og fællesskabsholderen, der f.eks. kunne lede en HR-afdeling, og som har fokus på udvikling af medarbejdernes ressourcer.  Denne ledertype ved, at det er samspillet mellem individerne, fællesskabet og holdånden, som skaber de bedste resultater. Derfor har vedkommende et stærkt fokus på, at alle individer har deres rette påskønnede funktion og relaterer godt til helheden. Typen er ofte motiveret af fællesskab og er den, der har indsigt i gruppens psykologiske miljø og kan vejlede alle til at bringe det bedste frem arbejdet.
 1. Den innovative leder (1+3)
  Den innovative leder er ofte gruppens idémager og strateg, den der elsker at tænke tingene igennem, således at alle muligheder står åbne og kan aktiveres, efterhånden som idéerne skal udføres i praksis. Typen sidder ofte i den afdeling, der planlægger hvorledes salg, ekspansion og ekstern samarbejde skal iværksættes, og har derfor ofte overblikket over hele det netværk, som gruppen indgår i.  Typen er meget motiveret af at se fremtidens muligheder, baseret på de trends, som typen opdager i netværket og sit innovative sind.
 1. Den kreative leder (1+4)
  Den kreative leder har fokus på at skabe en så helstøbt gruppe eller produkt som muligt. Typen er motiveret af harmoni og skønhed, og derfor ser man ofte personen som hoveddesigner eller gruppens konfliktløser, der formår at forene modsætninger mellem mennesker. Dette er lederen, der forstår værdien af mangfoldighed og variation og derfor sammensætter mennesker og elementer på nye måder, som skaber skønhed og ny energi. Typen er ofte en mester i at agere i konflikter, hvor energien i dramaet kan kanaliseres over i nye spændende udviklingsmuligheder.
 1. Den faglige leder (1+5)
  Den faglige leder er ofte gruppens vidensekspert og den, der har styr på alle de specialiserede fakta og elementer, der knytter sig til et særligt område af gruppens arbejde. Typen leder måske en forskningsafdeling eller er den, der har styr på alle de eksakte kvaliteter ved gruppens produkter. Typen er en mester i at teste, om kvaliteten i gruppens output er i orden og er den perfekte rationaliseringsekspert. Typen motiveres af eksakt viden, at få noget, der ikke virker i praksis, til at fungere optimalt. Typens motto kunne være: ”Succes ligger i detaljen”.
 1. Den motiverende leder (1+6)
  Den motiverende leder er gruppens brændende flamme og den, der gennem sin dedikation og commitment for gruppens produkt eller sag opildner alle til at gøre deres bedste. Typen fungerer godt som leder af PR, salg eller som den, der har ansvar for at skabe engagement omkring gruppens værdier og mål. Typen motiveres af at nå det perfekte udtryk ved at mobilisere alle kræfter omkring et entydigt mål.  Den motiverende leder arbejder ofte med værdibaseret ledelse, der aktiverer medarbejdernes identifikation med gruppens ”brand”. Derigennem skabes det maksimale commitment i gruppen.
 1. Den organiserende leder (1+7)
  Den organiserende leder forstår sig på ’manifestationens magi’ og har en utrolig evne til at samle alle kræfter bag en organiseret og organisk proces, som fører til det mest effektive resultat. Denne type forstår, at de bedste resultater er grundlagt i sindet ud fra en nøje planlægning, et indgående kendskab til mennesker og en evne til at gå efter det bedst mulige. Typen er en perfekt administrator og manager, som motiveres af den effektivitet og syntese, der opstår, når alle gruppens talenter går op i en højere enhed.
Gemt som: Energipsykologi

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar